ForsideBestyrelsen
aktiviteter
Billeder Arkiv
Klubben´s Vedtægter
Bliv medlem af UFL
Links
Om ufl-rosenholm
Vedtægter for Lokalforeningen Unge for Ligeværd – UFL Rosenholm

 

 

§1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Unge for Ligeværd – UFL Rosenholm - Lokalforening under landsforeningen Unge for Ligeværd – UFL. Foreningen har hjemsted i Syddjurs kommune. 

 

§ 2. Formål

Lokalforeningens formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arrangerer lokale aktiviteter for alle sine medlemmer, der ønsker at benytte sig af tilbudene. Aktiviteterne kan være:

1.       at oplyse om unges vilkår og vanskeligheder igennem foredrag, møder og skriftlig information

2.       at afvikle kurser for unge for at hjælpe til større selvværd, oplysning, kreativitet og virkelyst

3.       at arrangere weekend-træf, rejser, klubaktiviteter og andre fritidsoplevelser som kan give mulighed for at møde ligestillede og få nye venner.

4.       at skabe et lokalt mødested

5.       at skabe aktiv fritid

6.       at styrke det sociale og kulturelle samvær

7.       at udbrede kendskabet til sagen for ligeværdighed

 

§ 3. Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, som sympatiserer med Unge for Ligeværds formål, som  indmelder sig og betaler kontingent til UFL. Medlemmet skal være medlem af landsforeningen og får derved stemmeret på generalforsamlingen-

 

§ 4.  Bestyrelsen

Lokalforeningen ledes af en bestyrelse, der består på 5 medlemmer, der har en funktionsperiode på to år.

Bestyrelsen vælges på en generalforsamling af og blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen udpeger selv sin formand, næstformand og kasserer, og sidder for 2 år ad gangen, således at 3 er på valg ét år, 2 det følgende år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år.

 

§ 5. Generalforsamlingen for lokalforeningen

Generalforsamlingen er foreningens øverste ledelse. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem. Der indkaldes skriftligt med mindst 10 dages varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Fremlæggelse af regnskab 

4.       Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen)

5.       Fastsættelse af næste års kontingent

6.       Valg af opstillede kandidater til bestyrelsen

7.       Valg af 2 suppleanter

8.       Valg af revisor samt suppleant for denne

9.       Eventuelt

Generalforsamlingens beslutninger træffes efter reglerne om almindeligt flertal. Der skal være skriftlig afstemning, hvis dirigenten eller et flertal ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Såvel bestyrelsen som en tredjedel af medlemmerne kan foranledige en ekstraordinær generalforsamling afholdt.

 

§ 7. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 8. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening.

§ 9. Vedtægtsændringer

Beslutning om vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær generalforsamling, når forslaget er opført på dagsordenen, og ¾ af bestyrelsen i forvejen har tiltrådt det.

 

§10. Foreningens opløsning

Beslutning om lokalforeningens opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. ¾ af bestyrelsen skal forinden tiltræde dette. På den ekstraordinære generalforsamling skal mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer tiltræde opløsningen. I tilfælde af opløsning overføres foreningens midler til Landsforeningen Unge for Ligeværd – UFL.

 

Vedtaget på generalforsamlingen, den 05. Marts 2008

 

 

 

Formandens underskrift                                                                                                

Næstformandens underskrift